Juridisk hjälp
för människor i nöd

Experter inom migrationsrätt

Juridisk hjälp
för människor i nöd

Experter inom migrationsrätt

Vi är kunniga inom migrationsrätt

Välkommen att ta kontakt med oss för frågor gällande migrations- och asylrätt. Vi besitter den kunskap som krävs för att hjälpa dig som har problem med migrationsfrågor och ser alltid till att ge varje klient individuellt fokus och stöd från hela vår kompetenta personalstyrka. Vi har stor förståelse för att det kan vara en oerhört komplicerad process att sätta sig in i och ser därför till att finnas där för att ge hjälp och stöd när behov uppkommer.

 

 

Krig och fattigdom vanliga orsaker

Många människor väljer, av olika anledningar, att migrera till Sverige. Det är ett förhållandevis tryggt land med ett väl etablerat skyddsnät som är till för att hjälpa människor som av någon anledning har hamnat i nöd, och det är lätt att se varför många väljer att fly eller flytta hit. Reglerna kring migrationsrätt och asylrätt kan dock för många nyanlända vara svåra att förstå och det är därför viktigt att få ordentlig juridisk hjälp under processen.

Världen är på väg att bli en allt mer otrygg plats. Krig, fattigdom och miljökatastrofer hemsöker många kontinenter och utgör några av de vanligaste anledningarna till att människor måste fly från deras hemland. Rättigheten att komma till en trygg plats, som Sverige, och få rätt att stanna, regleras av asylrätten och det är främst Migrationsverket som beslutar hur lagen ska tolkas.

lag vågskål

Viktigt med kunskap om de juridiska förhållandena

Grunden till svensk migrationsrätt regleras av utlänningslagen. Denna lag, i kombination med speciella villkor som dikteras i bland annat FNs flyktingkonvention, styr vilka personer som har rätt att få stanna i Sverige och vilka individuella förutsättningar som ska påverka beslutet.  

Det har dock blivit allt vanligare att Europadomstolens beslut har fått mer inflytande över de nationella migrationsreglerna och även EU:s gemensamma policy påverkar idag det svenska beslutsfattandet på en övergripande nivå. Detta innebär att det finns en stor del information och kunskap som man måste ta del av för att kunna få en överblick över de variabler som styr migrationsbesluten i Sverige. Därför råder vi dig att anlita en kunnig och professionell jurist för att hjälpa dig få kontroll över situationen.

Låt oss hjälpa dig

Här på vår byrå har vi den nödvändiga kompetensen som krävs för att agera stöd och hjälp under förhandlingar och möten gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt övriga migrationsfrågor. Genom att välja oss som ditt biträde får du en samarbetspartner som ser till att du får bästa möjliga chans att få din berättelse hörd, att dina rättigheter respekteras samt att du själv får en fullständig överblick över det juridiska skeendet.

Alla fall är unika och vi arbetar från utgångspunkten att göra grundliga individuella bedömningar av varje fall för att hitta sätt att gå vidare som står våra klienter till gagn. Detta gör att vi snabbt kan anpassa oss efter nya förutsättningar samt hålla en öppen kommunikation under ärendets gång. Under våra inledande möten är det därför viktigt att vi får ta del av all tillgänglig information så att vi har de bästa möjliga förutsättningarna för att hjälpa dig på ett optimalt sätt.

Vända negativa beslut

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd eller om du har fått andra beslut emot dig som gör att du inte längre kan känna dig trygg kan vi hjälpa dig med att se om det finns möjligheter att överklaga. Beslutsmakten ligger sedan hos Migrationsverket eller Migrationsdomstolen som utreder om det finns några nya, tidigare ohörda aspekter att ta med i övervägandet. I detta fall är det bra att ha stöd av en kunnig jurist som hjälper dig förstå och föra din talan på ett korrekt sätt. I fall som dessa finns det alltid nya vinklar att angripa frågan från och vår erfarenhet gör att vi har bättre möjligheter att få domstolen att lyssna när du presenterar ditt fall igen.

Allt hårdare krav

Har du frågor gällande migrationsrätt, asylrätt, anhöriginvandring eller om vår verksamhet i allmänhet är du alltid välkommen att höra av dig. Vi kan bistå med rådgivning och har goda kunskaper om vilka skäl och förhållanden som krävs för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Kraven hårdnar med tiderna och ju bättre möjlighet du har att stärka dina uppgifter om att särskilda skäl föreligger, desto större chans har du i rätten. Bland de förutsättningar som gör det enklare att beviljas uppehållstillstånd kan vi nämna exempelvis möjlighet till egen försörjning, oförmåga att återvända till hemlandet, livshotande sjukdom samt risk att bli förföljd i hemlandet.

Trygghet och säkerhet