Asyl

Skäl till att räknas som flykting och alternativt skyddsbehövande

Vi i Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention och det innebär bland annat att varje ansökan om asyl ska behandlas unikt och individuellt. I den individuella prövningen så tar man stor hänsyn till den sökandes sexuella läggning och sexuella identitet – det vill säga om personen är homo- eller bisexuell eller om personen är transperson.

FN-konventionen säger att Sverige ska ge uppehållstillstånd till dig som flykting om du kan vid din individuella prövning kan påvisa att du lider stor risk för förföljelse i ditt hemland på grund av ovan nämnda anledningar. Men även följande punkter räknas som välgrundade skäl till varför du som asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige på grund av risk för förföljelse i ditt hemland:

  • Ras
  • Nationalitet
  • Sexuell läggning
  • Politisk eller religiös uppfattning
  • Kön
  • Tillhörighet till en viss grupp

Ett uppehållstillstånd som flykting innebär att man kan begära att få en flyktingstatusförklaring; vilket innebär en internationellt erkänd status grundad på EU-regler samt FN:s flyktingkonvention.

För att bedömas som alternativt skyddsbehövande så är följande mening med och spelar en avgörande roll i bedömningen:

  • Löper du risk för att bli straffad med döden, torterad, riskerar kroppsstraff, förnedrande behandling, bestraffning eller om du löper stor risk för att drabbas av skada på grund av en väpnad konflikt i ditt hemland så är det också välgrundade skäl till att du ska få din ansökan om uppehållstillstånd beviljad i Sverige.

Bedöms du som alternativt skyddsbehövande och har fått ditt uppehållstillstånd som en sådan så kan du få en alternativ skyddsstatusförklaring, helt i enlighet med EU:s regler.

Du har möjlighet att överklaga

Trots att varje fall och varje ansökan om uppehållstillstånd ska behandlas individuellt och unikt så kan det bli fel. Migrationsverket lever under en stor press och har extremt mycket att göra med tanke på läget i omvärlden. Upplever du att ditt fall inte behandlats korrekt och anser du att hänsyn inte tagits till viktiga omständigheter i din ansökan om uppehållstillstånd?

Du har rätt att överklaga och vi hjälper dig gärna med att få fram en rättvis bild av din situation. Du har ofta tre veckor på dig att genomföra din överklagan till Migrationsverket och om myndigheten inte anser att det finns skäl att ändra beslutet så går det vidare till Migrationsdomstolen där ett slutgiltigt beslut tas. I extrema fall så kan en överklagan där leda till en prövning i Migrationöverdomstolen som dock enbart prövar vissa ärenden – vars dom i sin tur fungerar som vägvisare i liknande fall.

Vi är med dig hela vägen. Vi har stor erfarenhet av asylfrågor, uppehållstillstånd och överklagan av beslut inom dessa områden. Vi bistår dig genom hela processen och vi ser till att de frågor som du upplever hamnat i skymundan verkligen kommer fram. Genom att låta oss vara ditt offentliga biträde så får du en trygg hand, ett stöd och en stor expertis vid din sida. Du är välkommen att kontakta oss redan idag.

Vi hjälper till med frågor om asyl