Grundläggande om internationell migrationsrätt

Hur ser det egentligen ut med migrationsrätt ur ett internationellt perspektiv? Det är många lagar och förändringar att hålla reda på, men här bjuder vi på en enkel grundkurs.

Det grundläggande skyddet för personer som är hotade och inte kan känna sig trygga och skyddade i sina hemländer är FN:s flyktingkonvention, som slogs fast 1951 och utvecklades med en del tillägg 1967.

Konventionens syfte är enkelt och mycket viktigt: den ska skydda människor som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Definierar vem som räknas som flykting

Konventionen definierar också vem som ska räknas som flykting, enligt följande: ”En flykting är en person som känner välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland. Förföljelsen kan ske på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av politisk eller religiös uppfattning”.

Rätten att söka asyl framhålls även i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Även EU har stadgar där rätten att söka asyl av skyddsskäl fastlås som en mänsklig rättighet.

Flera skyddas i Sverige

Flera länder, bland annat Sverige, skyddar dessutom personer som inte omfattas av flyktingkonventionen. Här kan det handla om personer som riskerar tortyr, dödsdom eller någon annan form av omänskligt beteende i hemlandet.

Det finns även andra faktorer som spelar in i den svenska flyktingpolitiken. En person som riskerar att utsättas för tortyr i hemlandet får inte utvisas, avvisas eller utlämnas. Detta slås fast i FN:s konvention mot tortyr och andra former av grymma bestraffningsmetoder. Även Europadomstolen har en praxis som innebär att förbud mot att utvisa personer som riskerar att torteras i hemlandet. Personer som riskerar att dömas till döden får aldrig utvisas från Sverige.

Mer om detta kan du läsa på www.manskligarattigheter.se/.

18 Nov 2016