JO kritisk till förslag om snabba åldersbedömningar

Åldersbedömningar är en av de svåraste delarna när ett ärende inom Migrationsrätt ska avgöras.

En problematik kring åldersbedömningen är att processen ofta tar alltför lång tid. Därför föreslog regeringen nyligen att Migrationsverkets bedömningar ska gå betydligt fortare än idag. Detta genom tillfälliga beslut om ålder i asylprocessen.

Men förslaget har redan ifrågasatts och kritiserats ur flera aspekter. Bland annat har justitieombudsmannen Cecilia Renfors flera frågor som hon anser måste lösas innan det är möjligt att genomföra reformen. Även JO påpekar att orsaken till förslaget är dagens långa handläggningstider, som i sin tur beror på det stora antalet asylsökande det senaste året.

Ingen folkbokföringsmyndighet

JO påpekar dessutom i sitt remissyttrande på att Migrationsverket inte är en myndighet som ska utföra folkbokföring och därför inte har fått uppdraget att slutgiltigt bestämma en persons identitet. Hon påpekar att det uppsnabbade handläggandet ökar risken för dåligt underbyggda bedömningar i det besvärliga och känsliga området som migrationsrätt är. Tjänstemännen på myndigheten kan få dåliga förutsättningar att genomföra sitt jobb ordentligt och personer kan hamna i kläm i en redan mycket känslig situation.

JO anser vidare att hon vill se mer fakta om de problem som finns runt åldersbedömningar. Dessutom saknas i dagsläget en ordentlig analys av den rättsliga kopplingen mellan åldersbedömningar i asylprocessen och mottagningssystemet.

Begrepp som kan skapa förvirring

Dessutom pekar JO på att själva begreppet åldersbedömning kan skapa förvirring. Därför avstyrker hon förslaget i den del som rör undantaget för ”uppenbara fall”. JO anser dessutom att det tillfälliga besluten inte bör börja genomföras omedelbart.

Dessutom påpekar JO att den asylsökande ska informeras om en del saker gällande åldersbedömningen, redan i ett tidigt skede när den asylsökande får möjlighet att uppfylla sin bevisbörda med hjälp av en medicinsk åldersbedömning:

• Information om undersökningsmetoden

• Vilka konsekvenser resultatet kan få

• Konsekvensen av ett nekat samtycke till åldersbedömningen

Dessutom påpekar JO att det av största vikt att besluten i samband med åldersbedömningen måste kunna överklagas.

1 Dec 2016